Účtovníctvo, dane, mzdy

Účtovníctvo – jednoduché a podvojné

Komplexné spracovanie jednoduchého účtovníctva

Vedenie jednoduchého účtovníctva obsahuje:

 • prvotné spracovanie dokladov a ich posúdenie z daňového hľadiska
 • peňažný denník, knihy pohľadávok a záväzkov a ostatné pomocné knihy
 • evidenciu DPH, daňové priznanie k DPH
 • spracovanie ročnej účtovnej závierky:
  » výkaz o majetku a záväzkoch
  » výkaz o príjmoch a výdavkoch
 • vypracovanie daňového priznania k dani z príjmov

Komplexné spracovanie podvojného účtovníctva

Vedenie podvojného účtovníctva obsahuje:

 • prvotné spracovanie dokladov vrátane ich posúdenia z daňového hľadiska
 • vedenie účtovného denníka a hlavnej knihy
 • evidencia pohľadávok a záväzkov, osobitne dodávateľských a odberateľských faktúr
 • evidencia majetku
 • evidencia DPH, daňové priznanie k DPH
 • spracovanie ročnej účtovnej závierky:
  » súvaha
  » výkaz ziskov a strát
  » poznámky
 • vypracovanie daňového priznania k dani z príjmov PO a FO

 

Mzdy a personalistika

Mzdy a personalistika, spracovanie miezd, vedenie mzdového účtovníctva

Výpočet miezd zostavujeme podľa platných právnych noriem a predpisov.

Spracovanie miezd obsahuje:

 • prevzatie podkladov
 • evidencia dochádzky a výpočet miezd
 • vypracovanie mesačných výkazov poistného
 • vedenie mzdových listov
 • rekapitulácia miezd - podklad pre účtovníctvo
 • príprava príkazov na úhradu miezd, daní, odvodov, zrážok, ...
 • vypracovanie štvrťročného prehľadu a ročného hlásenia
 • ročné zúčtovanie preddavkov na daň
 • prihlásenie, odhlásenie zamestnancov (sociálna / zdravotná poisťovňa)
 • prihlásenie, odhlásenie zamestnávateľa (sociálna / zdravotná poisťovňa)

Vyhotovujeme:

 • pracovné zmluvy
 • dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

Vypracovávame:

 • evidenčné listy dôchodkového poistenia
 • zápočtové listy
 • potvrdenia o príjme
 • potvrdenia o zamestnaní
 • a iné

 

 

Dane, DPH, daňové priznania

Daňové priznania DPH, daň z príjmu, optimalizácia daní, registrácie

AP EKO, s.r.o. vám urobí daňové priznanie podľa vašej potreby, navrhne vám daňovú optimalizáciu, vypracuje vám daňový kalendár.

Vypracovávame :

 • daňové priznania DPH
 • daňové priznania k dani z príjmu FO typ A (zamestnanci)
 • daňové priznania k dani z príjmu FO typ B
 • daňové priznania k dani z príjmu PO
 • daňové priznania k dani z motorových vozidiel
 • hlásenia, prehľady, oznámenia
 • prihlášky k registráciám na dane
 • ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti
 • písomné stanoviská k daňovým problémom klienta

Zastupujeme klientov v daňovom konaní, pričom chránime záujmy našich klientov.

Vykonávame dohľad nad plnením daňových povinností našich klientov - na registračnú a oznamovaciu povinnosť, podávanie daňových priznaní a pod.

Optimalizujeme daňové povinnosti klientov, poskytujeme konzultácie k daňovej problematike, informujeme o aktuálnych zmenách daňovej legislatívy.

 

Poradenstvo

Účtovné, ekonomické poradenstvo, poradenstvo pre podnikateľov, zamestnávateľov

V súvislosti so vzniknutými ekonomickými problémami Vám dokážeme poradiť pri ich analýze a riešení. V užšom ponímaní sa špecializujeme na poradenstvo účtovné (aj v súvislosti s daňovými zákonmi), finančné, personálne a mzdové.

Poskytujeme poradenstvo pri zakladaní, zmene a zrušení obchodných spoločností.

Zamestnávateľom poradíme v súlade so zákonmi z oblasti pracovného práva, sociálneho poistenia a daní z príjmov.

 

Iné služby

Vystavovanie faktúr, intrastat, vnútropodnikové smernice, kancelárske práce

 • vystavovanie faktúr
 • intrastat
 • vnútropodnikové smernice
 • administratívne práce
 • kancelárske práce

 

Rekonštrukcia účtovníctva

AP EKO, s.r.o. Vám pomôže s kontrolou vášho účtovníctva a s opravami chýb. V závažnejších prípadoch Vám spraví celkovú rekonštrukciu účtovníctva. Poradíme (alebo vášmu účtovníkovi) pri tvorbe správnych postupov účtovania so všetkými súvisiacimi problematikami, ako je oceňovanie, odpisovanie, prepočty cudzej meny, účtovanie zásob a pod.

Kontakt

AP EKO, s.r.o.

apeko@ap-eko.sk

Office: Kapitulská 20B, Trnava
917 01 Trnava

0907331190

Vyhľadávanie

© 2012 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode